Otevřít menu

Na úvodní stranu Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

ptejteseknihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 42565
Týden : 68
Dnes : 1

Knihovní řád

I.
Základní ustanovení

 

Čl.l Právní zakotvení

 

1 V souladu se zřizovací listinou Heldovy městské knihovny ze dne 1.4. 1999 ve znění:
dodatku č. 1 z 27.6.2001, dodatku č.2 z 22.9.2009 a dodatku č. 3 z 27.3.2012 a podle § 3 a 12
zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále je KŘ).

 

2 Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst.4 Listiny základních práv a svobod. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

3 Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon),
b) Zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
c) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých zákonů (tiskový zákon),
d) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
e) vyhláška č. 252/1995Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o
neperiodických publikacích,
f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
g) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon),
h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR.

 

Čl.2 Poslání a činnost knihovny

 

1 Heldova městská knihovna je knihovnou základní ve smyslu §12 KZ.

 

2 Poslání knihovny je:

 

Heldova městská knihovna v Třebechovicích pod Orebem je veřejnou knihovnou. Jejím
účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám,
které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Pomáhá zvyšovat
všeobecné a odborné vzdělání občanů.

 

Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby

 

1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby)
tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14.
Jsou to zejména:
a) výpůjční služby:
aa) půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
b) meziknihovní výpůjční služby,
c) informační služby:
ca) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání
knihovny
cb) bibliograficko-informační služba- informace bibliografického a
faktografického charakteru
cc) přístup do bází dat lokálních i na síti,
cd) přístup na internet,
ce) konzultační služba,
d) elektronické služby
e) propagační služby:
ea) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního
fondu,
eb) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,
ec) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,
ed) www stránky knihovny,
ee) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

 

2 Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna
poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

 

3 Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů a za některé specializované služby. Na tyto
poplatky může být vyžádána finanční záloha.

 

4 Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou
knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem.

 

II.
Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl.4 Registrace uživatele

 

1 Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě
vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

 

2 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4
zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze
z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a
identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

3 Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, tohoto KŘ a dalších obecně
závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny
manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní
údaje, které za tímto účelem ověřuje.
a) Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

4 Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních
fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákony:
a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb – knihovní zákon,
b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 

5 Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 

a) základní identifikační údaje uživatele:
aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození.
ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce
využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním
základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou
poskytovány anonymně, např. prezenční půjčení periodik...
ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele
knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle
osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského
průkazu občana ČR.

 

b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
ba) akademické tituly, kontaktní adresa uživatele a další možná spojení na uživatele, která uvedl ( telefon, fax, e-mail ...)
c) pokud uživatelem je osoba nezletilá, je vyžadován podpis zákonného zástupce

 

6 Knihovna dále o uživateli vede:
a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovnických fondů
b) údaje služební:
ba) údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace,
odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
d) údaje účetní:
ca) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o
jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit
stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku
knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat
služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle
platných předpisů.

 

3 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému
pracovníkovi knihovny.

 

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb
poskytovaných knihovnou.

 

2. Uživatel je povinen:
a) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto

 

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a
nainstalovaných aplikací a programů v knihovně

 

4. Uživatel může kopírovat na CD a DVD disky, flash disky ... a další přenosná média
informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu

 

5. Uživatel nesmí:
a) žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu
nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející práva jakýmkoli
způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost
neprodleně ohlásit službě,
c) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako
celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných
počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

 

6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by
jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně
odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky
včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

7. Provoz knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové
údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

8. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní
potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není je povoleno jakýmkoliv způsobem dále
rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti),
prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

9. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
/autorský zákon/) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7 Způsoby půjčování
1 Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání, případně
po objednání uživatelem on-line.
2 Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci
meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a
metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování
1 Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu
a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů – autorský zákon.

 

2 Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy
(porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické
literatury apod.)
d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých
knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku
e) poslední čísla novin a časopisů

 

3 Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů,
dokumenty ohrožené nadprůměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným
účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti
požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

 

Čl. 9 Počet půjčovaných svazků
1 Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla
nejvýše 30 svazků, respektive položek.

 

Čl. 10 Postupy při půjčování

 

1 Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout
a ihned nahlásit všechny závady službě u výpůjčního pultu
2 Uživatel může podávat objednávky on line(přímo v knihovně
nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem
3 Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument
v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lhůta pro
vyhledání a půjčení dokumentů po objednávce bez signatury se prodlužuje
o dobu nutnou k zjištění a ověření signatury dokumentu.
4 Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností
a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci
on line.

 

Čl. 11 Výpůjční lhůty
1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih i periodik zpravidla
jeden měsíc.
2 Výpůjční lhůta může být prodloužena:
u řádných výpůjček mimo budovu knihovny se výpůjční lhůta
prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před
jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných
případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen
po jeho předložení.
3 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční
lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení
dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou
kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.

 

Čl. 12 Vracení vypůjčeného dokumentu
1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu,
v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné
závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu
po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno
zpracovávat text grafickým podtrháváním, zvýrazňováním, psaním
poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu
zasahovat.

 

Čl. 13 Ručení za vypůjčený dokument
1 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

ČL. 14 Obecná ustanovení o půjčování
1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku
o půjčování věcí.

 

Čl. 15 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
1 Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má
knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním
systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel
na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
2 Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen
jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku
ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a
poslala uživateli potvrzení o vrácení.
3 Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve
stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
4 Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu
nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání
půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační
poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto
vymáhání i náklady právního zastoupení.
5 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli
poskytování všech služeb.

 

Čl. 16 Meziknihovní služby
1 Jestliže není dokument ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR
podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů
NK ČR

 

IV.
Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 17 Ztráty a náhrady

 

1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškozený dokument.

 

2 O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání. Jestliže uvedení
do původního stavu není možné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném
vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu, kterou stanoví knihovna.

 

3 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživatel poskytování všech služeb.

 

Čl. 18 Zálohy, kauce a placení předem
1 Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce,
na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i
stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí

 

Čl. 19 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1 Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, který je knihovna zavřená, posunuje nejbližší výpůjční den,
b) v případě, že zpoždění způsobily vážné příčiny, je možné jednotlivým uživatelům poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů
2 Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) po uplynutí výpůjční lhůty vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž je doporučený dopis
ředitelky knihovny) následuje vymáhání právní cestou,
b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení
3 Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
4 Propadnutí kauce:
a) nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny,
b) propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu v KŘ.

 

Čl. 20 Náhrada všeobecných škod
1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle OZ č. 89/2012 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
2 Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání,
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,
c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
- cena dokumentu podle cen dokumentů na trhu v době ztráty

 

3 Při postupu podle bodů b),c) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu.
4 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.
Závěrečná ustanovení

 

Čl. 21 Doplňky Knihovního řádu

 

1 Ceník placených služeb a poplatků Heldovy městské knihovny Třebechovice p.O.
2 Poučení o ochraně osobních údajů

 

Čl. 22 Účinnost

 

1 Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2018
2 Ruší se Knihovní řád ze dne 1.10.2002
3 Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny

 

V Třebechovicích pod Orebem razítko knihovny
Dne: 30.4. 2018

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu ...)
Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon...)
Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání...)
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu knihovny.

 

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi - SW Clavius firmy LANius s.r.o., Tábor, http://www.lanius.cz/. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

 

Heldova městská knihovna
Komenského 437
50346 Třebechovice pod Orebem
Tel: 495592390, 495592198