Otevřít menu

Na úvodní stranu Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

Návštěv :
Celkem : 21006
Týden : 42
Dnes : 2

Knihovní řád

 

I.

Základní ustanovení

 

Čl.l    Právní zakotvení

        

1 V souladu se zřizovací listinou Heldovy městské knihovny

   ze dne 1.4. 1999 ve znění: dodatku č. 1 z 27.6.2001 a dodatku č.2

   z 22.9.2009 a podle § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ)

   vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále je KŘ).

  

2 Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím   

   a tím naplňuje čl. 17 odst.4 Listiny základních práv a svobod. Činnost knihovny dále navazuje na

   čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu

   k informacím.

 

3 Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

    a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o

        knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

        (knihovní zákon),

    b) Zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

    c) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně

        některých zákonů (tiskový zákon),

    d) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

    e) vyhláška č. 252/1995Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o

       neperiodických publikacích,

    f) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

    g) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o

       změně některých zákonů (autorský zákon),

    h) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

Čl.2     Poslání a činnost knihovny

 

1 Heldova městská knihovna je knihovnou základní ve smyslu §12 KZ.

 

2 Poslání knihovny je:

 

   Heldova městská knihovna v Třebechovicích pod Orebem je veřejnou knihovnou jejímž

   účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám,

    které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Pomáhá zvyšovat

    všeobecné a odborné vzdělání občanů.

 

Čl.3    Veřejné knihovnické a informační služby

 

1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby)

    tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14.

    Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby:

            aa) půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,

            ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

b)      meziknihovní  výpůjční služby,

c)      informační služby:

           ca) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání

                 knihovny

           cb) bibliograficko-informační služba- informace bibliografického a

                 faktografického charakteru

           cc) přístup do bází dat lokálních i na síti,

           cd) přístup na internet,

           ce) konzultační služba,

d)       elektronické služby

e)       propagační služby:

           ea) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního

                 fondu,

          eb) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,

          ec) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

          ed) www stránky knihovny,

          ee) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

 

2 Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna

   Poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

 

3 Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů a za některé specializované služby. Na tyto

   Poplatky může být vyžádána finanční záloha.

 

4 Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou

    knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem.

 

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl.4       Registrace uživatele

 

1 Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě

   vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

 

2 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve

    znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4      

    zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze

    z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a 

    identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

3 Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, tohoto KŘ a dalších obecně

   závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny

   manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní

   údaje, které za tímto účelem ověřuje.

 

4 Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní  údaje, jsou ochrana majetku, knihovních

   fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně

   závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a)      č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a

      informačních služeb – knihovní zákon,

b)      č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 

5 Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 

a)      základní identifikační údaje uživatele:

aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození.

ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce

      využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním

      základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou

      poskytovány anonymně, např. prezenční půjčení periodik…

ac) služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele

      knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních

      údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle

      osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského

      průkazu občana ČR.

ad) základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je rodné číslo, resp.

      u zahraničních uživatelů jeho vykonstruovaná hodnota,

 

b)      další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

ba) akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na

      uživatele, která uvedl ( telefon, fax, e-mail …)

c)      pokud uživatele je osoba nezletilá, je vyžadován podpis zákonného zástupce

 

 

6 Knihovna dále o uživateli vede:

   a)   údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovnických fondů

   b)   údaje služební:

         ba) údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace,

              odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

d)      údaje účetní:

ca) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o

      jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

     o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 5           Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny   

 

1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit  

   stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku 

   knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat

   služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle

   platných předpisů.

 

3 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému

   pracovníkovi knihovny.

 

 

Čl. 6          Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 

1.  Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb  

     poskytovaných knihovnou.

 

 

2.   Uživatel je povinen:

      a) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto

 

3.  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a

     nainstalovaných aplikací a programů v knihovně

 

4.  Uživatel může kopírovat na formátované diskety, flash disky  …  a další přenosná média 

     informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu

  

5.   Uživatel nesmí:

      a)  žádnými prostředky se pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu

           nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející práva jakýmkoli

          způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost

          neprodleně ohlásit službě,

c)      vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako

      celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných

      počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

 

6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by

      jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně

     odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky

     včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

7.   Provoz knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové

      údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

8.  Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní

     potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není je povoleno jakýmkoliv způsobem dále

     rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti),

     prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 9.   Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.

       o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

       /autorský zákon/) a ostatní  předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné(viz zákon

        č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7  Způsoby půjčování

          1  Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání, případně

               po objednání uživatelem on-line.

          2   Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci

               meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a

               metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 8   Rozhodnutí o půjčování

           1  Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu

                a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu

                autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

                zákonů – autorský zákon.

            

            2   Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

                   a)  jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

                   b)  jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

                   c)  jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy

                        (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické

                          literatury apod.)

                   d)  jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých

                          knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku

                e)   poslední čísla novin a časopisů

 

           3 Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů,

              dokumenty ohrožené nadprůměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným

              účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti

              požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

          

Čl. 9   Počet půjčovaných svazků

             1   Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla

                  nejvýše 30 svazků, respektive položek.

 

Čl. 10   Postupy při půjčování

           

            1    Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout

                   a ihned nahlásit všechny závady službě u výpůjčního pultu

             2    Uživatel může podávat objednávky on line(přímo v knihovně

                    nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem

             3     Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument

                    v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lhůta pro

                    vyhledání a půjčení dokumentů po objednávce bez signatury se prodlužuje

                    o dobu nutnou k zjištění a ověření signatury dokumentu.

              4    Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností

                    a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci

                    on line.

 

Čl. 11     Výpůjční lhůty

                1   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla

                      jeden měsíc a u periodik 14 dnů

                2    Výpůjční lhůta může být prodloužena:

                       u řádných výpůjček mimo budovu knihovny se výpůjční lhůta

                       prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před

                       jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných

                       případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen

                       po jeho předložení.

                  3   Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční

                       lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení

                       dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou

                       kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.

 

Čl. 12        Vracení vypůjčeného dokumentu

                   1   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu,

                         v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné

                         závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu

                         po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno

                         zpracovávat text grafickým podtrháváním, zvýrazňováním, psaním

                         poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu

                         zasahovat.

 

Čl. 13          Ručení za vypůjčený dokument

                    1    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.

                           Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

ČL. 14         Obecná ustanovení o půjčování

                     1    Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku

                           o půjčování věcí.

 

Čl. 15            Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

                      1    Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má

                             knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním

                             systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel

                             na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

                      2     Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen

                              jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku

                              ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a

                              poslala uživateli potvrzení o vrácení.

                       3     Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve

                              stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

                       4     Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu

                              nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání

                              půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační

                              poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

                              vymáhání i náklady právního zastoupení.

                        5    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli

                              poskytování všech služeb.

 

Čl. 16              Meziknihovní služby

                        1    Jestliže není dokument ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání                                                            uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR

                              podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů

                              NK ČR

                                  

 

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 17              Ztráty a náhrady

                                                          

                        1    Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškozený dokument.            

                       

                        2    O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu, kterou stanoví knihovna.

                       

                        3    Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4        Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživatel poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 18               Zálohy, kauce a placení předem

1        Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce,

      na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i 

     stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí

 

Čl. 19              Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu      

 

                        1    Poplatek z prodlení:

                                       a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení     stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, který je knihovna zavřená, posunuje nejbližší výpůjční den,        

                                       b) v případě, že zpoždění způsobily vážné příčiny, je možné jednotlivým uživatelům poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů              

                        2    Vymáhání nevrácených výpůjček:

                           a) po uplynutí výpůjční lhůty vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž je doporučený dopis ředitelky knihovny) následuje vymáhání právní cestou,

                           b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení

                     3    Ztráta průkazu uživatele:

                           a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

                     4    Propadnutí kauce:

                           a) nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny,

                            b) propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu v KŘ.

 

 

Čl. 20           Náhrada všeobecných škod

                     1    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle OZ č. 509/1991 Sb.,

                    § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné,      hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

                2    Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

                      a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání,                          

                      b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

                             c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

                              - cena dokumentu podle cen dokumentů na trhu v době ztráty

                             

              3    Při postupu podle bodů b),c) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu.                        

             4    Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

Čl. 21              Doplňky Knihovního řádu   

                       

                        1    Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník, případně další přílohy

 

Čl. 22              Účinnost        

 

1     Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem   1. 10. 2002

2    Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou

3    Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny